ข่าวสมัครงาน

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝึกงาน และประสบการณ์วิชาชีพ สังกัดศูนย์สหกกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 15 ราย และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่เป็นวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP