ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ