Location

0 7567 3000

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง​3ภาษา เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

อัพเดท : 08/03/2564

1259

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2564​ ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์​ ม.วลัยลักษณ์​ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดแหล่งเที่ยวด้านประวัติศาสตรโบราณคดี ผ่านกระบวนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนานักศึกษาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนผ่านการปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานตุมปัง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติของโบราณสถานตุมปังได้ โดยในครั้งนี้ รศ.ดร. ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ฐานการเรียนด้านประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปังจากคุณจักรพันธ์ เพ็งประไพ นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช,  การอบรมเชิงเทคนิคการนำเสนอด้วยเทคโนโลยี AR และ VR Toompung จากคุณพนรัญชน์ จันทร์ปรุง นักวิชาการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม, อบรมเชิงปฏิบัติด้านเทคนิคยุวมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ โดยโดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ, อบรมทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และอบรมทักษะการนำเสนอภาษาจีน โดย อาจารย์ ดร. เกตมาตุ  ดวงมณี อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  
นอกจากนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ได้นำความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการนำชมโบราณสถานตุมปังให้ตื่นตาตื่นใจเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนา Application AR Toompung เป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือน ที่ได้สร้างแบบจำลองแหล่งโบราณสถานตุมปัง โครงสร้างสันนิษฐาน ซ้อนทับกับแหล่งโบราณตุมปัง ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโพน ทั้งรับ Android และ OS และอีกความก้าวหน้าในพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยี คือ การนำชมโบราณสถานตุมปังผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง โดยการพัฒนาระบบ VR Toompung ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำลองสถานที่ขึ้นมาเป็นโลกเสมือน ผู้ใช้จะได้สัมผัส ความรุ่งเรื่องของโบราณสถานตุมปัง ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 12

โบราณสถานตุมปัง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกันบูรณะตกแต่ง เมื่อปี พ.ศ.2545 ซึ่งซึ่งจากการกำหนดค่าอายุอิฐตัวอย่างด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence dating: TL) พบว่า แหล่งโบราณสถานตุมปัง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 หรือประมาณช่วงปี 1200-1399 และพบโบราณวัตถุพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นรูปเคารพสมัยศรีวิชัย (พ.ศ.1300 - 1500) 

 

  

 

ประมวลภาพ
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจจะเข้าชมโบราณสถานตุมปังโดยการนำชมของยุวมัคคเทศก์โบราณสถานตุมปัง สามารถติดต่อได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075672508 หรือทาง facebook: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์