มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "เยลลี่ส้มโอ"และ"ทอฟฟี่ส้มโอ"ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช