ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "เยลลี่ส้มโอ"และ"ทอฟฟี่ส้มโอ"ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


 

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUTeC) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า"และ"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า" ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ณ มัสยิดบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน โดยวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มีกิจกรรมดังนี้
 
1. การบรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง "กระบวนการทางการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์" และ "การสร้างจุดขายเพื่อความแตกต่างและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์"
 
2. การบรรยายพิเศษโดย อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย"และ"แรงบันดาลใจในการออกแบบสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์"

 


 
3. การบรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง "กระบวนการผลิตทอฟฟี่ส้มโอ"และ"กระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอสูตรมีเนื้อสัมผัส

 


 
นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอ ทอฟฟี่ส้มโอ การตลาดและการบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม
 
สำหรับกิจกรรมวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรื่องกระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอสูตรมีเนื้อสัมผัส และ ฝึกปฏิบัติเรื่องกระบวนการผลิตทอฟฟี่ส้มโอ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร และคณะทำงาน ทั้งนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ได้รับเยลลี่ส้มโอและทอฟฟี่ส้มโอเป็นของฝากกลับบ้านอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clinictech.wu.ac.th/index.php

TOP