ข่าวการศึกษา

กำหนดการ Print แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2555

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ดำเนินการกรอกข้อมูลวงเงินกู้ยืมของภาค 2/2555 ในระบบ E-studentloan ภายในช่วงเวลาทีกำหนดก่อนหน้านี้แล้ว (วันที่ 6-16 กันยายน 2555) ขอให้มาดำเนินการรับสำเนาสัญญากู้ยืมฯ และ print แบบยืนยันยอดเงินกู้ภาค 2/2555 พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยให้ดำเนินการตามกลุ่มภายในวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1165
 
**สำหรับผู้กู้ยืมที่ไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 หากนักศึกษาไม่สามารถมาดำเนินการ print และลงนามในแบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียนและค่าครองชีพได้ ให้นักศึกษามอบหมายเพื่อนหรือรุ่นน้องมาดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้กู้ยืมที่ไปสหกิจศึกษาเพื่อลงนามด้วยตัวเอง โดยการลงนามจะต้องเหมือนกับที่ได้ลงนามในแบบยืนยันภาคการศึกษาที่ 1/2555 เมื่อนักศึกษาสหกิจลงนามเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนหรือรุ่นน้องนำส่งเอกสารที่งานทุนการศึกษา หรือส่งมายังงานทุนการศึกษา ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

--ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่องานทุนการศึกษาจะได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่งธนาคารกรุงไทย เพื่อโอนเงินค่าครองชีพให้กับนักศึกษาต่อไป---

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1165

TOP