ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่กิตติการโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554

 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน โล่กิตติการ จำนวน 2 ท่าน และ 2 องค์กร โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น มวล. จำนวน 2 ท่าน และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 คน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 14.32 น. โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน คือ Professor Shigeru Kato สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง สาขาพยาบาลศาสตร์ ผู้ได้รับโล่กิตติการ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และอาจารย์สมพุทธ ธุระเจน และ 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท อัศวโสภณ จำกัด และมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 5 คน คือ นางสาวขนิษฐา อุทัยพันธ์ นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก นายภัทรวุฒิ ทวี นายสุรัตน์ ฐานะกาญจน์ และนางสาวอมรรัตน์ สุขมาก
 
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความยินดี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นเป็นการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ชุด
 
     
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และตัวแทนผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมรับมอบของที่ระลึก จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามลำดับ
 
การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จัดเป็นประจำทุกปี หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี

ประมวลภาพ

TOP