มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า"