นักศึกษาวิศวกรรมโยธา คว้า "รางวัลชมเชย" ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี