ข่าวการศึกษา

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา คว้า "รางวัลชมเชย" ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสถาบันการศึกษาในประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 33 สถาบัน แต่ละสถาบันสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้สถาบันละ 1 ทีม (4 คน)
 
สำหรับทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันคือ 1. นายณัฐวุฒิ ณ ถลาง 2.นายอิศราพงษ์ ขานทอง 3.นายพชระ ข้างเเก้ว 4. นายวุฒิชัย ตระหง่าน โดยมี อ.ดร.วีรพงศ์ โชติช่วยและ อ.วิทยา อาวุธเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถคว้ารางวัลชมเชยในประเภทคอนกรีตมวลเบาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปครอง สำหรับรางวัลชมเชยจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
 
อนึ่ง การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาครั้งนี้ทุกสถาบันการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ของน้ำหนักในรอบแรกก่อน โดยคอนกรีตมวลเบาจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 1,500 กก./ลบ.ม. (คอนกรีตปกติทั่วไปมีน้ำหนักประมาณ 2,300 - 2,400 กก./ลบ.ม.) และกำลังรับแรงอัดต้องไม่น้อยกว่า 30 กก./ตร.ซม. ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอย่างยิ่งและจำเป็นจะต้องคิดค้นวัสดุขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนมวลรวมที่มีอยู่เดิม จึงจะทำให้น้ำหนักผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ ในที่นี้นักศึกษาวิศวกรรมโยธาได้คิดค้นวัสดุใหม่เรียกว่า หิน มวล.และทราย มวล. เมื่อผ่านเกณฑ์ในเรื่องของน้ำหนักแล้วจึงไปทำการทดสอบหาค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีตมวลเบาที่อายุ 24 ชั่วโมง

ประมวลภาพ

TOP