ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายวิชาการหัวข้อ "ภาษามลายู : สภาพในอดีต ฐานะในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต"

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดบรรยายวิชาการหัวข้อ "ภาษามลายู : สภาพในอดีต ฐานะในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต" วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์และภาษามลายูจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย

TOP