ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และ

(1) มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าส่วน หรือ

(2) มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าฝ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ

(3) มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี

- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน การบังคับบัญชา ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

- มีมุมมองวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานหน่วยงาน

- มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

- มีความเสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานสำคัญ หรืองานเร่งด่วนได้จนบรรลุผลสำเร็จ

- มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่

- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

 

3. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระงานของตำแหน่ง

3.1 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ วางแผนพัฒนา ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

3.2 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ

1) กำหนดแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน

3) กำหนดขอบเขตภาระงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดผลงานที่คาดหวังและตัวชี้วัด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

4) ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายงานผล สรุปผล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

 

4. คุณสมบัติอื่น ๆ

4.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

4.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

4.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนด

4.5 เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

4.6 เข้าใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.7 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

4.8 สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้

 

5. อัตราเงินเดือน

5.1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,330 บาท (ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดย ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย)

5.2 อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนกรณีบุคคลภายในที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

 

6. เงื่อนไขการจ้าง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ทั้งนี้อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการสรรหาและหรือการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

 

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นบุคคลภายในให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามสถานภาพการจ้างงานเดิม

 

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

8.1 ใบสมัครพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการตามแบบของมหาวิทยาลัย ข อรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์0-2298-0244-5 หรือ Download ใบสมัครพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ (ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงาน) ได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms

8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

8.4 สำเนาคำสั่งหรือหนังสือรับรองการทำงาน

8.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

8.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

8.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

8.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

9. การสมัคร

9.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัคร ดังนี้

(1) ใบสมัครและหลักฐานการสมัครงานตามข้อ 8 จำนวน 1 ชุด

(2) วิสัยทัศน์และแผนการบริหารหน่วยงาน ในวาระ 3 ปี ตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด

(3) ผลการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตำแหน่งบริหารจัดการระดับหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงาน

(4) ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของตำแหน่งบริหารจัดการ ระดับหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงาน

(5) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ ระดับหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงาน (ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา)

9.2 ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

10. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดหรือไม่

10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการกำหนดให้นำเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ แผนการบริหารหน่วยงาน และตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก (โดยจัดทำเอกสารสรุปเพื่อนำเสนอเป็น PowerPoint) ความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งที่สมัคร และสอบสัมภาษณ์

 

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

(1) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์และประกาศของมหาวิทยาลัย

(2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

 

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

12.5 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา และจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือที่รัฐรับรองโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

(1) การตรวจสุขภาพสำหรับโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ.2562 ยกเว้นข้อ 6 (6) ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้มหาวิทยาลัยภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

(2) การตรวจประเมินโรคทางจิตเวช ให้ส่งใบรับรองแพทย์ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


TOP