ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2555 โดยกำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน/บุคลากร และระบบข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cotmes.org


TOP