ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 31/2563 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน 1 อัตรา   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 31/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ 

            001  นางสาวปวริศา  กังสุกุล

ข.  สอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังนี้

            (1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

            (2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็นสรุปความ  และเขียนเรียงความ  

ค.  กำหนดการสอบ 

           วันที่ 20 เมษายน 2564  ณ ห้องคอมพิเวตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

            - 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์

            - 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย 

 

 

 


TOP