ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จับมือชุมชนรายรอบจัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ

          วันนี้ (8 เมษายน 2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนรายรอบ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยเพื่อให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชนเข้าร่วมงาน ณ โรงอาหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่มาร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีในวันนี้ ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทยและเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ลูกหลานจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล โดยงานในวันนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้เชิญผู้สูงอายุในชุมชนรายรอบมหาวิทยลัย ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนาน ให้ลูกหลานชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป

          ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การขับเคลื่อนภารกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ที่ลูกหลานมีต่อ ปู่ ย่า ตา ยายทุกท่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุในชุมชนและผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ลูกหลานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รดน้ำดำหัวและขอพรในวันนี้ โอกาสนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆนวันนี้ขึ้น

          ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงของนักศึกษา ชมรมนาฏศิลป์ การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พิธีมอบบ้านให้กับชาวบ้านในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ การแสดงของผู้สูงอายุตำบลไทยบุรี การแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่  การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมถึงการบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

ข่าวและภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพ


TOP