ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ