มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์... ค่ายวรรณกรรม ครั้งที ๑๒ “อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต”