ข่าวเด่น

มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์... ค่ายวรรณกรรม ครั้งที ๑๒ “อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต”

  

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ   จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดมหกรรมนครแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิบัติราชการ 3 พันธะ 12 วาระเมืองนคร เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์    ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน  2555  ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในโอกาสนี้ได้จัดงาน...ค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที ๑๒ อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิตร่วมด้วย

งานมหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555  ที่ผ่านมา โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน   ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และองค์กรภาคีเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัด  โดยดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติราชการ 3 พันธะ 12 วาระเมืองนคร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวาระ “นครแห่งการเรียนรู้” เพื่อจุดประกายให้เด็ก เยาวชนได้แสดงออกที่สร้างสรรค์ ตามกรอบแนวคิดนครศรีเมืองนักอ่าน ศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์การประชุมสัมมนา แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน

  

สำหรับโครงการค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว  ได้จัดขึ้นในรูปแบบใหม่เพื่อสอดรับกับวาระของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เชิญชวนโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้มีโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นฐานกิจกรรม ใช้ชื่อว่ากิจกรรม  อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต สู่...มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์โดยมี อาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า และรางวัลพระราชทานแว่นแก้ว ที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 13 กันยายน 2555  และจัดกิจกรรมฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักการอ่าน และพัฒนาทักษะ   การเขียน โดยมี คุณคามิน คมนีย์ นักเขียนสารคดียอดเยี่ยม รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด 2 สมัย คุณสุธาทิพย์  โมราลาย (ชามา) นักเขียนรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากร  นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมฝึกการเขียนและวิพากษ์วิจารณ์งานเขียน โดยมีผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมประมาณ 80 ชิ้นงาน และในวันที่ 14 กันยายน ช่วงค่ำ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “นครแห่งการเรียนรู้.. นครเมืองนักอ่าน” โดยนักเขียนเมืองนคร คุณจำลอง  ฝั่งชลจิตร นักเขียนรางวัลรพีพร ประจำปี 2553 และ   ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักเขียนอิสระ  คุณคามิน คมนีย์ และคุณสุธาทิพย์  โมราลาย ร่วมเสวนา

ในส่วนของงานมหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรม ณ สนามหน้าเมือง ประกอบด้วย  การแสดงของกลุ่มเด็ก เยาวชน และเครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ในขณะที่ กศน. จาก 23 อำเภอ ได้นำกิจกรรมต่าง ๆ มาร่วมแสดง สาธิต และสอนอาชีพให้แก่ผู้ร่วมงาน อาทิ การสาธิตการทำถั่วงอกจากถั่วเขียว, การทำเห็ดชนิดต่าง ๆ , การเลี้ยงด้วง, การทำสบู่จากน้ำส้มควันไม้ การจักสานจากใบมะพร้าว ใบกระพ้อ กระจูด และแผ่นพลาสติก การบริการนวดแผนไทย การบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของศูนย์อนามัยที่ 11 และการจำหน่ายสินค้า OTOP จากอำเภอต่าง ๆมากมาย

 

 

มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้ 

ประมวลภาพค่ายวรรณกรรม


TOP