ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จำนวน 2 อัตรา    ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/๒๕64 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

         ก.  รายชื่อ

                100  นางสาวนงนภัส  มีปัญญา

                101  นางสาววันเพ็ญ  แอสัน

        ข.  กำหนดสอบ  :  5 พฤษภาคม 2564  เวลา 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 


TOP