ข่าวทั่วไป

ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องผสมอาหารแบบแนวนอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด รายการเครื่องผสมอาหารสัตว์
จำนวน 1 เครื่อง กำหนดราคาขายขั้นต่ำราคาเครื่องละ 10,000 บาท ซื้อมาแล้วประมาณ 9 ปี (รูปตามเอกสารแนบ) โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้

1.กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาซื้อต่อหน่วยโดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ ผู้ใดเสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

2.ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องชำระเงินสดมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของราคาที่เสนอซื้อใน
วันที่ชนะการเสนอราคาซื้อ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

3.เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อได้ชำระเงินครบแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบ

4.หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสนอเป็นการรวมตัวกันกด
ราคาซื้อหรือเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายในครั้งนั้น ผู้เสนอราคาซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5.กำหนดให้ดูสภาพจริงของเครื่องในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. และเสนอ
ราคาซื้อเวลา 14.30 น. ในวันเดียวกัน ณ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง (หลังสำนักงานส่วนอาคารสถานที่)

ผู้ใดสนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20120920-113804-FMzGT.pdf

TOP