ข่าวทั่วไป

ผลการประกวด่พลงบอกรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดเพลงบอกอาชีพรับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ศาลาประดู่หก ผลการประกวดเป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เพลงบอกสุรินทร์ เสียงเสนาะ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เพลงบอกอํศวิน กาจิริต รับโล่อธิการบดี มวล. เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เพลงบอกสร้อยหญิง (นางสมใจ ฤทธิอักษร) รับถ้วยรางวัลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
เพลงบอกมนตรีเสียงมนุษย์กบ (นายมนตรี หิตา) รับโล่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
เพลงบอกสุนีย์ ( นายสุนีย์ สุวรรณรัตน์ ) รับโล่ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยงักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เงินรางวัล เวที เสียง สถานที่ และหนังหนังสือจัดประกวด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสนัสนุน


TOP