ข่าวทั่วไป

ประกวดดนตรีไทยฯ ครั้งที่ ๕ คึกคักจนถึงวินาทีสุดท้ายของการตัดสิน

  

  

 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดงานประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้มีวงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดจำนวน ๑๖ ทีม คิดเป็นจำนวนนักดนตรีไทยที่เข้าร่วมประกวดกว่า ๒๔๐ คน

สำหรับการประกวดดนตรีไทยฯ ครั้งที่ ๕ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ ท่าน ได้แก่ คุณไชยยะ ทางมีศรี,คุณสืบศักดิ์ ดุริยประณีต, ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล, คุณสิริลักษณ์ ดุริยประณีต, คุณณรงค์ รวมบรรเลง, คุณชัยภัค ภัทรจินดา, ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ และคุณเอกสิทธิ์ การคุณี ร่วมตัดสินการประกวดดนตรีไทยฯ และประกาศผลพร้อมถ้วยรางวัล ในค่ำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีนักดนตรีไทยที่เข้าประกวดรอลุ้นผลกันอย่างระทึกใจ

ผลการประกวดดนตรีไทยฯ ครั้งที่ ๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑.ระดับประถมศึกษา ประเภท ก.
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านยวนโปะ จังหวัดตรัง (ได้รับถ้วยรางวัลเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๗,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ได้รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

๒.ระดับประถมศึกษา ประเภท ข.
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๖,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ได้รับถ้วยรางวัลเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๔,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ได้รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

๓. รางวัลเครื่องดนตรีไทยดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประเภท ก.
ระนาดเอก ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (วงที่ ๑)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านยวนโปะ

ระนาดทุ้ม ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (วงที่ ๑)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์

ฆ้องวงใหญ่ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (วงที่ ๑)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม

กลองแขกตัวผู้ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (วงที่ ๑)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)

กลองแขกตัวเมีย ดีเด่น ได้แก่โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (วงที่ ๑)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)

จะเข้ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)/โรงเรียนบ้านยวนโปะ ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์

ซอด้วง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์

ซออู้ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านยวนโปะ

ขลุ่ยเพียงออ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านยวนโปะ

ฉิ่ง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)

ฉาบ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (วงที่ ๑)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านยวนโปะ

โหม่ง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนโภคาพาณิชย์กูล มูลนิธิ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)

กรับ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม

นักร้อง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านยวนโปะ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (วงที่ ๑)

๔. รางวัลเครื่องดนตรีไทยดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประเภท ข.

ระนาดเอก ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่

ระนาดทุ้ม ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

ฆ้องวงใหญ่ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

กลองแขกตัวผู้ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่

กลองแขกตัวเมีย ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่

จะเข้ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

ซอด้วง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

ซออู้ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงงาม

ขลุ่ยเพียงออ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

ฉิ่ง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

ฉาบ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

โหม่ง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)

กรับ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน

นักร้อง ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดเวียงสระ
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP