เชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่น 1