ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WJST ปีที่ 9 เล่มที่ 19 ออกเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสาร

 


วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2012) ออกเผยแพร่ออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 13 เรื่องได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th โดยเป็นบทความจากในประเทศ 4 บทความ และบทความจากต่างประเทศ 9 บทความ ภายในฉบับประกอบด้วย บทความวิจัย 9 เรื่อง (Original Articles) บทความวิจัยสั้น 2 เรื่อง (Short Communication) และบทความปริทรรศน์ 2 เรื่อง (MiniReview) คือ

1. เรื่อง Distribution of Naturally Occurring Anthraquinones, Iridoids and Flavonoids from Morinda genus: Chemistry and Biological activity โดย Wong PHAKHODEE (Chiang Mai University, Thailand)

2. เรื่อง Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview โดย Sambhu Charan MONDAL, Anuradha VERMA, Shiv Kumar GUPTA, Babita KUMAR (College of Pharmacy, Shree Ganpati Institute of Technology, India)


ในปี 2555 วารสาร WJST กำหนดออกเล่มปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ และได้รับการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลโดยกองบรรณาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (International Editorial Board )

ทั้งนี้วารสาร WJST ได้ส่งเอกสารเพื่อรับการประเมินกับหน่วยงาน E-CSAC of Thailand เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 เพื่อพิจารณาคัดเลือกวารสารเข้าสู่ SCOPUS Database ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7567 3565-6 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP