การศึกษาภาวะมวลกระดูกและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมวลกระดูก ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร WJST