ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การศึกษาภาวะมวลกระดูกและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมวลกระดูก ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร WJST

บทความวิจัยของ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “Bone Mass, Body Mass Index, and Lifestyle Factors: A Case Study of Walailak University Staff ” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology, Volume 9 Number 3 (September 2012) มีค่า TCI-Impact Factor (2010) = 0.051 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)

 
บทความวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาภาวะมวลกระดูกและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมวลกระดูก ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-45 ปี จำนวน 310 คน โดยวัดความหนาแน่นของกระดูกเรเดียสข้างซ้าย (left distal-third radius) ด้วยวิธี Quanlitative ultrasound (QUS) analysis ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลสัดส่วนร่างกาย คำนวณค่า body mass index (BMI) รอบเอว และเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม การออกกำลังกาย และการสูบบุหรี่ ผลการศึกษาภาวะมวลกระดูกโดยใช้ค่า T-score ตามเกณฑ์ของ WHO พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้อยละ 14.84 (46 คน) มีภาวะกระดูกบาง และร้อยละ 0.97 (3 คน) มีภาวะกระดูกพรุน ในกลุ่มบุคลากรที่มีภาวะกระดูกบาง พบว่า เป็นบุคลากรที่มีอายุน้อย (25-30 ปี) มีสัดส่วนค่อนข้างมากถึงร้อยละ 30.61 ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเนื่องจากในทางสรีรวิทยาของกระดูก วัยนี้เป็นวัยสะสมมวลกระดูกสูงสุดควรมีความหนาแน่นกระดูก ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังพบบุคลากรที่มี BMI ผิดปกติ (ผอมหรืออ้วน) จำนวนมากถึงร้อยละ 44.83 บุคลากรส่วนใหญ่ดื่มกาแฟปริมาณน้อยกว่า 7 แก้วต่อสัปดาห์ และดื่มนมมากกว่า 3 กล่องต่อสัปดาห์ บุคลากรเกือบทั้งหมดชอบออกกำลังกาย แต่พบว่ามีบุคลากรเพศชายเพียงร้อยละ 47.22 และเพศหญิงร้อยละ 31.09 ที่ออกกำลังกาย 3 ครั้งหรือมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า BMI และความหนาแน่นกระดูก พบว่า ผู้ที่มี BMI ผิดปกติ มีโอกาสเกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนมากกว่าผู้ที่มี BMI ปกติ


บทความวิจัยเรื่องนี้เป็นบทความที่เขียนร่วมกับ ดร.ศศิธร ธนะภพ, ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต, ดร.สุรีย์ ชาติวัยงาม และ อาจารย์สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีงบประมาณ 2553


จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ร่วมกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการป้องกันโรคกระดูกพรุนในชุมชน มีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางกลุ่มวิจัยยังได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2556 เพื่อศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะมวลกระดูกของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://wjst.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP