ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ