ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล เพื่อเป็นการถวายสักการะแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่าทรงเป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และโครงการศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แพทย์หญิงอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุธีร์ ศีลพิพัฒน์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และนายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา รวมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
 
โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันจัดงานวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการถวายสักการะแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานวันมหิดลขึ้น
 
การจัดประเพณีอันดีงามนี้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงประทานแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะนักศึกษาในสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะได้ตระหนักและสำนึกถึงภารกิจที่ทุกคนพึงมีในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"
 
หลังจากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม วางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตามด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้แทนโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลท่าศาลา คณบดีและคณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ งานบริการสุขภาพส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนสารบรรณและอำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ตามลำดับ
 
สำหรับวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์จะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อถวายความกตัญญูกตเวที และเฉลิมพระเกียรติคุณให้ไพศาล เป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทนับตั้งแต่ปี 2494 มาจนถึงปัจจุบัน

ประมวลภาพ

TOP