ข่าวทั่วไป

งานสัมมนาชาดกและเทศน์มหาชาติ เหล่าศาสนิกชนต่างอิ่มบุญกันทั่วหน้า

 
   
 
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิสิตปริญญาโท วิชาเอกพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๑ และ ๒ และเครือข่ายอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาชาดกและเทศน์มหาชาติ โดยมีเหล่านักบุญจากหลากหลายสารทิศมาร่วมบุญด้วยแรงศรัทธา และมีการจัดกัณฑ์เทศน์ ทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ อันได้แก่ ๑ กัณฑ์ทศพร, ๒ กัณฑ์หิมพานต์, ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์, ๔ กัณฑ์วนปเวสน์, ๕ กัณฑ์ชูชก, ๖ กัณฑ์จุลพน, ๗ กัณฑ์มหาพน, ๘ กัณฑ์กุมาร, ๙ กัณฑ์มัทรี, ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ, ๑๑ กัณฑ์ทหาราช, ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์
 
กิจกรรมในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้จัดให้มีการสัมมนาชาดก โดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมสัมมนาชาดก อาทิ พระมหาจารุวัตร จารณธมฺโม, พระเทพวิสุทธิกวี,พระครูธรรมาภิรัต,พระครูพิศิษฏ์คณาทร ดร.,พระมหา ดร.ปรีดา ขนฺติโสภโณ,พระมหาสิน ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ดร.บาลี พุทธรักษา และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ส่วนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ โดยมีพระครูวินัยธร ดร.มานพ กันตสีโล, พระมหาสม, พระมหาสิน และพระมหาจารุวัตร จารณธมฺโม
 
ตลอดงานสัมมนาชาดกและเทศน์มหาชาติ นอกจากเจ้าภาพหลายหน่วยงานที่มาช่วยจัดกิจกรรม ยังมีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้มาช่วยบรรเลงดนตรีไทยเพื่อประกอบการเทศน์มหาชาติ เรียกว่า "เทศน์ทรงเครื่อง" พร้อมกับการแสดงละครประกอบการเทศน์มหาชาติ (มหาเวสันดรชาดก) ประกอบด้วยนักแสดงที่รับบทบาทเป็นชูกชก กัณหา ชาลี พระเวสสันดร และพระนางมัทรี นอกจากจะร่วมทำความดีร่วมกันแล้วยังมีการตั้งโรงทาน (โรงเลี้ยง) ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา นำอาหารทั้งคาวหวาน เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้ได้รับประทานอีกด้วย
 
ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP