อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย UniMAP ประเทศมาเลเซีย