ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (CSE) สำนักวิชาการจัดการขอเชิญร่วมเสวนาระดับนานาชาติ "International Symposium of Consumer Culture Theory in Thailand"

กลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (CSE) สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมการเสวนาระดับนานาชาติ "International Symposium of Consumer Culture Theory in Thailand" ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร เพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (CSE) ได้เปิดเผยว่า "ทฤษฎีวัฒนธรรมของผู้บริโภค หรือ Consumer Culture Theory เป็นทฤษฎีการตลาดยุคใหม่ที่นักวิชาการในระดับนานาชาติได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ภาคธุรกิจ ขณะที่ในประเทศไทยยังมีคณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าใจทฤษฎีนี้ไม่มากนัก ดังนั้น การเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้จึงเป็นการแบ่งปันความรู้และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ ที่สำคัญ เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีวัฒนธรรมของผู้บริโภคครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Professor Jonathan Schroeder และ Professor Janet Borgerson จาก Rochester Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรและนำเสวนาแบบโต๊ะกลมกับนักวิชาการในประเทศไทย"
 
แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมของผู้บริโภค หรือ Consumer Culture Theory เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2547 เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมจากการบริโภค งานวิจัยในด้านนี้จึงมุ่งเน้นการทำความเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึกและความหมายเชิงสัญลักษณ์จากการบริโภค มุ่งค้นหาคำตอบว่า ผู้บริโภคมีการบริโภคอย่างไร และเพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงมีรูปแบบการบริโภคแบบนั้น โดยในมุมมองของ Consumer Culture Theory นั้น การตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ฯลฯ อีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อรถยนต์เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ด้านการเดินทาง การขนส่งเพียงอย่างเดียว แต่ผู้บริโภคยังมุ่งเน้นการบริโภคเพื่อยกระดับสถานะทางสังคม หรือเพื่อตอบสนองความรื่นรมย์ (hedonistic) ของตัวเอง หรือใช้การบริโภคเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง (identity) โดยใน Consumer Culture Theory นักการตลาดเชื่อว่า เราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการใช้แบบสอบถามวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และทำนายหรือคาดการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก่อนนำไปวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา การกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ของผู้บริโภคล้วนแต่มีการสร้างความหมายของกระบวนการนั้น ๆ ทั้งนี้แนวคิดพื้นฐานของ Consumer Culture Theory คือ การไม่ยึดติดกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่างแน่นอน แต่เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาการเพื่อทำความเข้าใจกับการบริโภค
 
ปัจจุบัน การวิจัยด้านการตลาดและการบริโภคในระดับนานาชาติ นักวิจัยจำนวนมากได้ประยุกต์ใช้หลักการ Consumer Culture Theory เป็นทฤษฎีหลักในการวิจัย รวมทั้งมีวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่บรรจุ Consumer Culture Theory เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของวารสารหรือการประชุมทางวิชาการ ขณะที่การวิจัยด้านการตลาดและการบริโภคในประเทศไทยยังคงยึดมั่นหลักการเดิมนั่นคือ การให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และผลประโยชน์หลักจากการซื้อสินค้า รวมไปถึงการทำนายพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้โมเดลเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามยังมีนักวิจัยในประเทศไทยส่วนหนึ่งที่สนใจงานวิจัยด้าน Consumer Culture Theory ด้วยเหตุนี้ การจัดเสวนาทางวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านการบริโภคและการตลาดโดยใช้แนวคิด Consumer Culture Theory ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในสำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชาศิลปศาสตร์จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองงานวิจัยที่ประยุกต์องค์ความรู้แบบสหสาขาวิชา
 
ดังนั้น ในการจัดเสวนาระดับนานาชาติ International Symposium of Consumer Culture Theory in Thailand จึงเป็นการจุดประกายความคิดและความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัยในรูปแบบของการบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับ Consumer Culture Theory และมีการเสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับทิศทางการทำงานวิจัยด้าน Consumer Culture Theory ในบริบทอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย คาดว่า
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเสวนาในครั้งนี้ ถือได้ว่า เป็นการเปิดโอกาสที่จะมีการสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการนานาชาติกับนักวิชาการชาวไทยเกี่ยวกับงานวิจัยด้าน Consumer Culture Theory สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าวในตอนท้าย
 
ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท ภายในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หรือ นางสาวนิชชิมา พืชนุ่น สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางโทรสารหมายเลข 0-7567-2202 หรือ Email: psiwarit@wu.ac.th , nitchima.pu@wu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7567 2221 หรือ 0 7567 2224
 
อนึ่ง นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยสามารถแจ้งชื่อได้ที่ นางสาวนิชชิมา พืชนุ่น โทร. 2221 หรือ 2224 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
แบบตอบรับ
กำหนดการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

TOP