ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน YSC 2013

ตามที่ ศูนย์ประสานงานได้เปิดรับโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013) ในช่วงระยะสองเดือนที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ได้ผลการคัดเลือกโครงงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการคัดเลือกโครงงานฯ มีโรงเรียนต่าง ๆ ส่งเข้ามาเป็นจำนวน 152 โครงงาน และผ่านการคัดเลือกเป็นจำนวน 35 โครงงาน โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชาต่างร่วมการตัดสิน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3.อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7.อาจารย์ ดร.สุรัสวดี ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8.อาจารย์ ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
9.อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10.อาจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
12.รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13.รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
14.นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
15.อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
16.อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิโภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
17.อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
18.อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
19.อาจารย์สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
20.คุณนิรมล ประทีปะจิตติ กรรมการจาก NECTEC
21.คุณอภิชาติ อินทรพานิชย์ กรรมการจาก NECTEC
22.คุณสุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย กรรมการจาก NECTEC
23.คุณวาสนา วิรัตน์โยสินทร์ กรรมการจาก NECTEC
24.คุณปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ กรรมการจาก NECTEC

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมในการตัดสินโครงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไปเอกสารแนบ : ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน YSC 2013


TOP