ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี