ข่าวเด่น

TCAS 65 รอบ Portfolio ม.วลัยลักษณ์ รับ 2,720 คน

TCAS 65 รอบ Portfolio ม.วลัยลักษณ์ รับ 2,720 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th จำนวน 2,720 คน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 20 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี

 • สัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)  40 คน

ระเบียบการ คลิก

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี

 • ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ) 30 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์ 100 คน
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล 50 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 100 คน
 • วิศวกรรมโยธา 50 คน
 • วิศวกรรมไฟฟ้า 70 คน
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 70 คน
 • วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ 50 คน
 • ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 50 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 • นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 40 คน
 • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 40 คน
 • ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 60 คน
 • เทคโนโลยีมัลติเดีย แอนิเมชัน และเกม 80 คน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 40 คน

ระเบียบการ คลิก

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

 • เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 70 คน
 • วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 40 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • การออกแบบภายใน 60 คน
 • สถาปัตยกรรม 35 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาการจัดการ

 • บัญชี 80 คน
 • เศรษฐศาสตร์ 50 คน
 • อุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) 40 คน
 • การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล 50 คน
 • บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 100 คน
 • บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 100 คน
 • ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 40 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 • ภาษาไทย 60 คน
 • ภาษาอังกฤษ 90 คน
 • ภาษาจีน 90 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 • รัฐศาสตร์ 105 คน
 • นิติศาสตร์ 120 คน
 • รัฐประศาสนศาสตร์ 120 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ศาสตร์

 • แพทย์ศาสตร์    อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย60คน
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต40คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 • เภสัชศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระเบียบการ คลิก 

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) 200 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 • เทคนิคการแพทย์ 80 คน
 • กายภาพบำบัด 40 คน
 • เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) 30 คน

ระเบียบการ คลิก

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • พยาบาลศาสตร์ 150 คน

ระเบียบการ คลิก

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด พร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพจเฟซบุ๊ก : สมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ https://www.facebook.com/entrywalailak  หรือโทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ)


TOP