ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1 มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
3.2 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน
4.1. รับผิดชอบสอนปฏิบัติการในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2. ตรวจงาน / ตรวจการบ้าน และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
4.3. ให้คำปรึกษาวิชาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ หรือสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

5.อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี 13,500 บาท/เดือน

6. ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้างรายปี

7. กำหนดเริ่มปฏิบัติงาน
เริ่มสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2555 (เปิดภาคการศึกษา วันที่ 2 มกราคม 2556 ) ทั้งนี้ควรมาเริ่มงาน เพื่อเตรียมสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา

8. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

9. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
9.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1ฉบับ
9.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
9.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
9.6 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

10. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-2206-7 โทรสาร 0-7567-2205

หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย download ใบสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว - ผู้ช่วยสอน ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ยังที่อยู่ข้างต้น โดยวงเล็บมุมซองว่า สมัครผู้ช่วยสอน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

11. การดำเนินการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
11.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานของตำแหน่ง
11.2 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้วทางสำนักวิชาฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ อื่น ๆ เป็นต้น

12. กำหนดการสอบและการแจ้งผล
มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1และขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร

13. เงื่อนไขอื่น ๆ
13.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
13.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
13.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
13.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP