โครงการนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับคัดเลือกเป็นโครงการจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good practice) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม