ข่าวการศึกษา

โครงการนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับคัดเลือกเป็นโครงการจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good practice) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 จัดโดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ จากสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางจาก 85 สถาบันและสถาบันการศึกษารับเชิญจากทั่วประเทศ กว่า 600 คน
 
ในการนี้ ได้มีการประกวดโครงการจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ "จิตอาสา สร้างสังคมไทย ให้ก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งโครงการ "การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ตอน รู้ รัก(ษ์) บ้านปูเค็ม" ดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยผลงานได้ถูกจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ และตัวแทนโครงการฯ ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ประมวลภาพ

TOP