ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ปฏิบัติงานระบบทำความสะอาดและบริการทั่วไป ระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ และระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง (เพิ่มเติม) นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยโดยโครงการพัฒนาระบบบริการกลางได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1.ระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
1. น.ส.สายใจ จันทร์ใหม่
2. น.ส.สุภาภรณ์ ช่วยชู
3. น.ส.สาธิตา รัตโน

1.2 ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์
1. นายสมนึก พลไพ
2. นางจรรยา พลไพ
3. นายศึกษา หนูคง
4. นายจรัส ส้มแป้น
5. นางอาภรณ์ แก้วเมือง
6. น.ส.สุพร ศรีสมบัติ
7. นางเตือนใจ คงสนิท
8. นางปราณี พันธนิตย์
9. น.ส.สมร โต๊ะหนะ
10. นางสุดใจ หมินหมัน
11. นางราตรี คงสนิท
12. น.ส.อุไร หวันโส้
13. น.ส.สุวนี สมสังข์
14. นางจรรยา ครุฑทิน
15. นางกัญญาภัค ฤทธิมุณีย์
16. นางวันเพ็ญ ศรีนุกุล
17. น.ส.เปรมใจ ศรีวิสุทธ์
18. นางอารี ดวงแก้ว
19. นายสมรัก ใจเย็น
20. น.ส.กรวลัย นาวารี
21. นายนันทพร ปัตตาวี
22. นางสุภาณี คีรีโชติ
23. นายเกลื่อน เอียดเหตุ
24. นายจตุรงค์ คงพันธ์
25. นายชูชาติ ดวงมณี
26. นางจรรยา เรตประดิษฐ์
27. น.ส.ทิพย์ธิรา เลิศลัพ
28. น.ส.นัยนา เอียดเหตุ
29. นางติ๋ม รอบคอบ
30. น.ส.สุดา เอียดเหตุ
31. นางยุพิน ผาสุก
32. นางสมร ทวีเมือง
33. นางสุวรรณา คงพันธ์
34. นางหนูจาง คงกัน
35. นายณัฐพล วัยวัฒน์
36. นางสุเพ็ง เกตุโรจน์
37. นายวรินทร บุญวรรณ
38. นางขวัญใจ สุขสบาย
39. นายสมบูรณ์ ดิตตรักษ์
40. นางสุภา สุขเดโช
41. นายวันฤกษ์ สุขเดโช
42. นางยุพา รัชนี
43. นายจีรวัฒน์ ทนคง
44. นายวุฒิชัย นกหวีด

2. ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน
นายธรรมนูญ กาญจนภักดิ์

2.2 ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
1. นายสัญญา อินณรงค์
2. นายสาธิต สุทธิรักษ์

2.3 ตำแหน่งพนักงานสายตรวจ
1. นายจรูญ สะหะกุล
2. นายบำรุง จันทร์สุวรรณ
3. นายบุญลือ เกลี้ยงกลม
4. นายสัญญา เจริญผล
5. นายพรประสิทธิ์ สมสังข์
6. นายสุชาติ ณ ปานแก้ว
7. นายธรรมรงค์ ชาตะกาญจน์
8. นายจิรศักดิ์ เพ็ญพงศ์
9. นายสามารถ รอดสม
10. นายบุญรวย อินทะสา
11. นายวิเชษฐ์ โยธาศรี
12. นายสมชาย พาหุบุตร

2.4 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. นายทวี ศักดิ์ศรี
2. นายสุวิทย์ สายอง
3. นายจรัญ สุขเดโช
4. นายสุเวียง สังขภิรมย์
5. นายพยง ทองปนะ
6. นายจำลอง หมื่นหยัน
7. นายสุทัศน์ โชติกะ
8. นายพรศักดิ์ รักญาติ
9. นายสมชาย สมศักดิ์
10. นายจเร เพ็ชรมณี
11. นายฟอง เพ็ชรมณี
12. นายไพจิตร คงสนิท
13. นายเอกชัย ม่วงภาพ
14. นายนิพนธ์ ดำบอน
15. นางประนอม เสนาปรึกษ์
16. นางจริยา คงชัยศรี
17. น.ส.สาคร คงทอง
18. นางยุพิน พนาลี
19. นางจินดา เลิศล้ำ
20. นางปราณี สัณฐมิตร
21. นางณัฐณิชา สุขสวัสดิ์
22. นางอรพิน คงเมืองแท้
23. นางโสภา ทองประพันธ์
24. นายวันชัย กำลังดัดษณะ
25. นายเสรี บุญทอง
26. นายสุวิทย์ กิ่งรัตน์
27. นายประเสริฐ พลหาญ
28. นายปัญญา อามิตร
29. นายศศิธร เมืองจันทร์
30. นายประมวล อิสสระ
31. นายสุนันท์ ธานินพงศ์
32. นายภาณุมาศ สุขทอง
33. นายจรินทร์ นวลปาน
34. นายสมหมาย มีแสง
35. นายจัด ช่วยอนันต์
36. นายธีระพงศ์ ดวงจิตร
37. น.ส.สกลวรรณ สงวนทรัพย์
38. นางอนงค์ ยอดประเสริฐ
39. นางมุกดา ทองมาศ
40. นางสุนันทา รอดสม
41. นางศิริรัตน์ สุดเพียร
42. นางบุญภา กำลังดัดษณะ
43. น.ส.อิทธิพร อินทะสา
44. นางจรรยา จันมณี
45. น.ส.จิราภรณ์ พรหมมาศ
46. นางวรรณา บุญเจริญ
47. นางสุชดา สารพัสดุ์
48. น.ส.สุมล นาคัน
49. น.ส.ศิริรัตน์ สุขศรี
50 น.ส.ละเมียด สมศักดิ์
51. น.ส.วรรณดี สมศักดิ์
52. นางรุจิราวัลย์ โชติจินดากร
53. นางสุธานิษฐ์ พันธรักษ์
54. นายทักษิณ เวทยาวงศ์
55. นายอำนาจ ชัยแก้ว
56. น.ส.สมศรี ฤทธิ์มุณี
57. นายธงชัย กาญจภักดิ์
58. นายสมใจ ทองคำ
59. นางสำเริญ สุภาพโรจน์
60. นายอดีต สมสังข์
61. น.ส.นฤมล เวทยาวงศ์
62. นางกาญจนา ชื่นชม
63. นายอมร อินทมาศ
64. นายโชคดี พนาลี
65. นายเฉลิมศักดิ์ ช่องสกุล
66. นางชใบพร เรืองจรัส
67. น.ส.จิดาภา รักษาพล
68. น.ส.สมพร วิมานสุข
69. นายอัศนี สัณฐมิตร
70. นายวราวุฒิ แก้วประดับ
71. นายอุทัย หมาดหล้า
72. นายอภิวัฒน์ ขนอม
73. น.ส.กานดา ยีหยง
74. น.ส.อมรรัตน์ ช่วยรักษ์
75. น.ส.เทียนประไพ พฤกษกลำมาศ
76. น.ส.สุภา ช่วยพันธ์
77. นายศุภชัย ไหมนุ้ย
78. นายไพรัช รอดสม
79. น.ส.ยุพารัตน์ แซ่ห่าน
80. นายสุพจน์ นพรัตน์
81. น.ส.ลักษมณ บุญช่วย
82. นางณัฐกมล ขวัญสง
83. นายสายัญ หวานสนิท
84. น.ส.ศิริยา ศรีจันทร์
85. นายทวีป ช่วยพันธ์

3. ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป

3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
นางกฤษณา องอาจ

3.2 ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
1. นางราตรี สุวรรณมณี
2. นางพรทิพย์ ยอดเพ็ชร
3. น.ส.ยุไหว เจ๊ะมะหมัด
4. นางหนูเวียง สาระพัสดุ์
5. นางอุไรวรรณ์ ธีรกฤษฎากร
6. นางมณฑา หนูคง
7. นางปฐมวรรณ วาหลวง
8. น.ส.วราภรณ์ ทองยอด
9. นางอารีย์ เลื่อนเส้ง
10. นางชัญญา แสงอภัย
11. น.ส.อารีย์ ฟุ้งเฟื่อง
12. นางสุรินยา พันเจริญ
13. น.ส.ประคอง เดชพรหม
14. น.ส.สุภาพร คงเมืองแท้
15. นางเลขา บุญสนอง
16. น.ส.กรรณิการ์ พรประเสริฐ
17. นางลัดดา คงศรี
18. นางอุไรวรรณ บุญวรรณ
19. นางนันทิมา ศรีสุวรรณ
20. นางเพ็ญพะนา สุทธิบูลย์
21. น.ส.วรรณี รูปโอ
22. นางณาตยา ระเห็จหาญ
23. นางจินตนา เกสรมาลา
24. น.ส.จริยภรณ์ เชาวลิต
25. นางยุพิน วุฒิมานพ
26. นางพรศรี นาคปน
27. นางวรรณา บุญสุข
28. น.ส.พัฒนา รอดสม
29. นางอุบล นวลอนงค์
30. น.ส.สมัย เกิดทอง
31. นางสุภา นนธานี
32. นางมาลี มุสา
33. น.ส.อัมพร รอบคอบ
34. นางประวิง พนาลี
35. น.ส.สาวเล็ก หล้าหลั่น
36. น.ส.สายใจ บูระเพ็ง
37. นางบุญมา ทัฬหกิจ
38. นางยุพา เกศโรจน์
39. นางศิรินทิพย์ ธานีเวช
40. นางจุรี แก้วนก
41. น.ส.จุไรรัตน์ พรหมมา
42. นางอารมณ์ คงทน
43. นางยุพิน บุญฤทธิ์
44. น.ส.จิรพรรณ จันทุรส
45. นางจินดา บุญเพ็ง
46. นางประไพ คงชัยศรี
47. นางดลยา พนาลี
48. นางสุกัญญา กิ่งรัตน์
49. น.ส.กัญญานี นวลหวาน
50. นางเบญจทิพย์ หมินหมัน
51. นางอาภรณ์ บัวผัน
52. น.ส.สาวิตรี ขวัญบุศบงศ์
53. น.ส.นงนภัส บุญเสมา
54. น.ส.ลลิตา ผาอินทร์
55. นางสุพรรณีย์ เพ็ชรพันธ์
56. น.ส.เพ็ญนา คงบุญ
57. นางดวงจันทร์ ทนคง
58. นางจินตนา สายทอง
59. นางจารี หมัดใต
60. นางพวงรัตน์ สายทอง
61. นางจรรยา คงชนะ
62. นางประภัสสร มิจฉาสร้อย
63. น.ส.วรรณิศา แบบแป้น
64. น.ส.อารีย์ โต๊ะจิ
65. น.ส.พัชรินทร์ คงชนะ
66. นางอรทัย พุดทรา
67. น.ส.สุดารัตน์ หวันหมาน
68. นางเพียงใจ แก้วกล้า
69. น.ส.จุฑาทิพย์ เมืองนวด
70. นางกาญจนา รอบคอบ
71. นางศิริพร ยี่สา
72. นางประนอม ช่างสลัก
73. น.ส.สุดารัตน์ รัชนี
74. น.ส.ลัดดาวัลย์ ยี่สา
75. น.ส.ปราณี กิมิฬาร์

สำรองพนักงานทำความสะอาด
1. นางอารมณ์ ย้อยยางทอง
2. น.ส.วรรณา ช่วยชู
3. น.ส.รติพร ราตรีลัย
4. นางโสภา บรมสุข
5. น.ส.ลัดดาวัลย์ โต๊ะหมิด
6. นางหนูเวียง สาระพัสดุ
7. นางละม่อม สังวาล
8. น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วแกม
9. นางวันดี พูลสวัสดิ์

3.3 ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

3.3.1 เป็นพนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณและอำนวยการ
นายอุดมสิน รูปโอ

3.3.2 เป็นพนักงานช่วยงานบริการกลางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1. นางสุนิฎฐ์ ทองจำเนียร
2. นายจารึก สุวรรณ
3. นายกรีฑา ไชยานุพงศ์
4. นายอภินนท์ สุทธิรักษ์

3.3.3 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางเขตหอพัก
1. นายเฉลิมพรรษ์ นาภูมิ
2. นายประชา สุขสบาย
3. นายอาทิตย์ สายทอง
4. นายสมชาย รูปโอ

3.3.4 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงกลางส่วนอาคารสถานที่
1. นายบรรจบ พูลใหญ่
2. นายสุบัญชา นิลทน
3. นายปิยะ สุขเกื้อ
4. นายชาตรี นาคปน
5. นายวิเชียร คงทอง
6. นายธานี อินณรงค์
7. นายสุชาติ สุขสบาย
8. นายธีรภัทร เสมอโภค

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP