มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Challenges for personalized medicine-getting away from the hype" เนื่องในวันมหิดล