ข่าวโครงการติดตั้งแนวปะการังเทียมขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร