ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังโดยใช้การบำบัดน้ำเชิงนิเวศวิทยา