เชิญชมแข่งหนังตะลุง มโนห์รา รับรางวัลโล่พระราชทานฯ เอกชัย โขน และอื่นๆ ที่สวนศรีธรรมมาโศกราช เนื่องในงานประเพณีบุญเดือนสิบ