ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการคัดเลือก: สอบสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งกำหนดการสอบภายหลัง

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อ
ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0 7567 2825 หรือ 0 7567 2808-10
E-mail: attawadee.sa@wu.ac.th


TOP