ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2555 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยี จำนวน 2 ราย ดังนี้

005 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรศิริ
006 นางสาวอุทัยวรรณ แสงประจง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP