ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน
สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

001 นายเอกชัย แก้วเรืองฤทธิ์
003 นายจักรินทร์ ล้วนศิริ
007 นายวิรุฬรุพงษ์ บุญเนือง
010 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP