ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝึกงาน และประสบการณ์วิชาชีพ สังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 15 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายเริงศักดิ์ พันธมาศ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ


TOP