เชิญอบรม "การสร้างงานนำเสนอด้วย Ms Power Point 2010 รุ่น 3 วันที่ 19 ต.ค.55