ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมThe 10th Asia TEFL International Conference ภายใต้หัวข้อ "Expanding Horizons of Language and Communication: ELT Issues, Challenges and Implications"