ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 21/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 1 อัตรา   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 21/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

                   ก.  รายชื่อ

                                    001  นางสาวพิมลพรรณ  ชื่มชม

                                    002  นางสาวภัทรวดี  วัฒนา

                                    003  นายสิรวิชญ์  เชาวลิต

                                    004  นายสิทธินันท์  สวนจันทร์     

                                    005  นางสาวอภัสรา  จันทร์คง

                                    006  นางสาวกนกวรรณ  สุทธิพันธ์

                                    007  นางสาวสาลินี  คงชัย

                                    008  นางสาวปภัสชญา  เพ็ชรชำลิ

                                    009  นางสาวกชนิภา  โยเหลา

                                    010  นางสาวภานุชนารถ  คงแก้ว

                                    011  นางสาวยุพรัตน์  ขาวเอี่ยม

                                    012  นายวรนาถ  ชูสุวรรณ

                                    013  นางสาวอรทัย  ใจนาง

                                    014  นางจิตชญา  ฤทธี

                                    015  นางพรรัตน์  จันทร์สุวรรณ์

                                    016  นางสาวเบญจรัตน์  ชุมเมฆ

                                    017  นางสาวจุรีรัตน์  จันธิปะ

                                    018  นางสาวพรรณภา  หมื่นขำ

                                    019  นางสาวพรผกา  นิยมรัตน์

                                    020  นางสาวเมทินี  เทพแก้ว

                                    021  นางสาวนัยนา  ร่วมสนิท

                                    022  นายณัฎฐ์ภเสฐ  ควรรำพึง

                                    023  นางสาวทัศนีย์  จันทร์คง

                   ข.  กำหนดสอบ  :  วันที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1  อาคารบริหาร ชั้น 2  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อนึ่ง  หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ 


TOP