ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) ส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 25/2564  ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 2 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ  นายวัฒนพงศ์  เกตุสุวรรณ

อนึ่ง  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม   


TOP