ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2564   สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ราย  และนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัดจำนวน 1 ราย   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้     

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์  คือ นางสาวมะลิวัลย์  เจ๊ะแหละ

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด  คือ นางสาวสุนิศา  จามจุรี

 

อนึ่ง  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP