ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research" ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Christopher Hill แห่ง University of Nottingham,Malaysia Campus มาบรรยายให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 40 คน และนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/file/graduate-20121016-114048-ZCpOF.pdf

TOP