ผลงานและรางวัล

วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล "สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น"

 

วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น" ในพิธีมอบรางวัล "ANTI-CORRUPTION AWARD 2021" ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเบญจนฤมิตร ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศนียบัตร ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คอร์รัปชั่นกับการเมืองไทย”  

          พิธีมอบรางวัล "ANTI-CORRUPTION AWARD 2021" จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้กับบุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทองค์กร ประเภทสื่อมวลชน และรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ซึ่งในประเภทสถานศึกษาดีเด่น มีสถานศึกษาเข้ารับรางวัล จำนวน 10 สถาบัน

           ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ กล่าวว่า สมาคมฯ ขอเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตด้วยความมุ่งมั่น โดยสร้างเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตอบแทนคุณแผ่นดิน แม้การทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ชาติจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะขอทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในเรื่องการต้านคอร์รัปชั่น โดยได้ทำความร่วมมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันและรณรงค์การทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ส่วนกิจการนักศึกษา ก็ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย

 

 

วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น

วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร


TOP