ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเรียงความเนื่องในงานประเพณีเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดให้มีการประกวดเรียงความเนื่องในงานประเพณีเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป นั้น
บัดนี้การดำเนินการจัดการประกวดเรียงความดังกล่าวได้เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยทุกประการ โดยมีผู้เข้าร่วมเขียนเรียงความในระดับประถมศึกษา ๓๘ คน ระดับมัธยมศึกษา ๓๒ คน และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ๑๐ คน ปรากฏผลการประกวดดังนี้

๑. การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนรี คำชวด
โรงเรียนบ้านปากเจา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงธนันญา ชูทอง
โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายภูริเดช อารมณ์สวะ
โรงเรียนบ้านปากเจา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินฤทธิ์
โรงเรียนบ้านปากเจา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภานุวัฒน์ มานพ
โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวกวินสรา สุดใจ
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวภัทราภรณ์ ศรีพิลาป
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ คงวัดใหม่
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. การประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุทัศน์ แสงวิเชียร
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางอาจินต์ ตรงแก้ว
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางจริยา จันทร์บุญ
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจันทร์สุดา เหมหมัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP