เชิญอบรมเลขานุการมืออาชีพร่วมกับการจดบันทึกรายงานการประชุม วันที่ 21-23 พ.ย.55