ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ (อาศรมยาวลัยลักษณ์)